logo na strone - 1792x956
sprawozdanie finansowe

Sporządzamy sprawozdanie finansowe – cz. 1 – informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe co roku w pierwszym kwartale spędza sen z powiek zarówno księgowym, jak i przedsiębiorcom. Przeczytaj dlaczego.

Każdy, kto prowadzi między innymi spółkę z o. o. stoi przed wyzwaniem sporządzenia sprawozdania finansowego. Dzisiejszym wpisem rozpoczynamy serię artykułów poświęconych sprawozdaniom finansowym. Stanowią one kluczowe narzędzie analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa, zapewniając kompleksowy wgląd w jego wyniki operacyjne.

Elementy składowe sprawozdania finansowego obejmują m.in. bilans – prezentację aktywów i pasywów, który przedstawia posiadane zasoby i zobowiązania, oraz rachunek zysków i strat, który ukazuje przychody, koszty i zyski w okresie sprawozdawczym. Nie są to jednak jedyne elementy sprawozdania finansowego, a przygotowanie rzetelnych danych może dla wielu z nas stanowić prawdziwe wyzwanie.

Ważne jest, aby sprawozdanie finansowe było nie tylko pełne i precyzyjne, ale także zgodne ze standardami rachunkowości. Kluczowym celem jest jasne przedstawienie informacji, co pozwala interesariuszom zrozumieć obraz sytuacji finansowej firmy.

Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023r.

Na początek odrobina teorii:

“Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, określony w art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości, lub inny dzień bilansowy, stosując zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, określone w rozdziale 4 tej ustawy (por. art. 45 ust. 1 ww. ustawy).”

“Na mocy art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe zamyka się m.in. na dzień kończący rok obrotowy, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tego dnia.”

…tylko co to w praktyce oznacza?

W tym przypadku termin “zamknięcie” odnosi się do procesu wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych. Ma on na celu odróżnienie go od ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych, które następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Księgi, które zostały wstępnie zamknięte, stanowią fundament do przygotowania rocznego sprawozdania finansowego oraz otwarcia ksiąg na następny rok obrotowy.

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego jest obowiązkiem kierownika jednostki. Powinien on go zrealizować nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty bilansowej (daty zamknięcia ksiąg). Następnie sprawozdanie to powinno być przedstawione właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Zatem przedsiębiorstwa, które w 2023 roku prowadziły księgi rachunkowe i przyjęły rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym, zobowiązane są do zamknięcia ksiąg na dzień 31 grudnia 2023 roku. Sprawozdanie za ten rok powinno zostać sporządzone do 31 marca 2024 roku. W trakcie tego okresu, czyli w pierwszym kwartale 2024 roku, konieczne jest przeprowadzenie precyzyjnych prac bilansowych. Mają one na celu prawidłowe zakończenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie rzetelnego sprawozdania.

Kto odpowiada za sporządzenie sprawozdania finansowego?

Przedsiębiorcy twierdzą, że księgowa, ale prawo mówi co innego 😉

Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Wynika to wprost z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Za “kierownika jednostki” uważa się członka zarządu lub innego organu zarządzającego. W przypadku organu zarządzającego składającego się z wielu osób, kierownik jednostki to członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników.

Za kierownika jednostki uważa się w przypadku:

  • spółki jawnej i cywilnej – wspólników prowadzących sprawy spółki,
  • spółki partnerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo w przypadku powołanego zarządu – jego członków,
  • spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej – komplementariuszy prowadzących sprawy spółki,
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – tę osobę,
  • spółki kapitałowej, spółdzielni i pozostałych osób prawnych – członków zarządu.

Kierownikiem jednostki może być również likwidator, a także syndyk lub zarządca ustanowiony w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz zarządca sukcesyjny.

W prostej spółce akcyjnej (P.S.A.) kierownikiem jednostki jest członek zarządu albo dyrektor (członkowie zarządu/dyrektorzy, gdy zarząd albo rada dyrektorów będzie organem wieloosobowym), w zależności od tego, czy w spółce ustanowiono zarząd, czy radę dyrektorów.

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe podpisuje, jednocześnie z podaniem daty podpisu, osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki. W przypadku, gdy jednostką zarządza organ wieloosobowy, obowiązek podpisania spoczywa na wszystkich członkach tego organu. Sprawozdanie może podpisać jedna osoba spośród członków zarządu, jeśli pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu złożą oświadczenia potwierdzające zgodność sprawozdania finansowego z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości. Odmowa złożenia takich oświadczeń również jest możliwa. Wówczas wymaga się sporządzenia pisemnego uzasadnienia.

Zarówno oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, odmowa złożenia takiego oświadczenia oraz odmowa podpisu sprawozdania dołącza się do sprawozdania finansowego. Dokumentów tych nie łączy się wraz ze sprawozdaniem finansowym w jeden plik XML. Sporządza się je odrębnie i przesyła wraz ze sprawozdaniem finansowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej do odpowiedniego organu.

Zasady podpisywania sprawozdań finansowych stosuje się również do podpisywania sprawozdania z działalności, skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z płatności i skonsolidowanego sprawozdania z płatności. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe jest taka sama zarówno w przypadku złożenia oświadczenia, jak i podpisania sprawozdania w sposób elektroniczny.


Potrzebujesz pomocy przy sprawozdaniu swojej spółki? Nie wahaj się z nami skontaktować: kontakt.

A w następnym wpisie zajmiemy się już porównywalnością danych w sprawozdaniu finansowym.

Udostępnij
Scroll to Top