logo na strone - 1792x956

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów biura rachunkowego.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest biuro rachunkowe, którego siedziba znajduje się pod adresem: ul. Spółdzielcza 12B, 87-800 Włocławek, NIP: 8883153165.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • świadczenia usług księgowych i rachunkowych,
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • archiwizacji dokumentów księgowych,
 • marketingu bezpośredniego własnych usług biura rachunkowego,
 • ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • wypełniania obowiązków wynikających z umowy, której jesteś stroną.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 • wypełnianie obowiązków prawnych przez administratora,
 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora,
 • Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

W ramach świadczonych usług biuro rachunkowe przetwarza następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania lub adres siedziby firmy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • numer NIP,
 • numer REGON,
 • dane dotyczące płatności,
 • dane dotyczące transakcji i rozliczeń,
 • inne dane potrzebne do wykonania umowy.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:

 • organom państwowym na ich żądanie na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji usług księgowych (np. bankom, firmom kurierskim),
 • podmiotom zajmującym się marketingiem bezpośrednim w imieniu biura rachunkowego.

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także do czasu wypełnienia obowiązków prawnych przez biuro rachunkowe.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiadasz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zabezpieczenia danych osobowych

Biuro rachunkowe stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kontakt

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez biuro rachunkowe oraz w celu realizacji swoich praw możesz kontaktować się z biurem rachunkowym drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@jkfin.pl lub listownie na adres siedziby biura rachunkowego.

Zmiany w Polityce Prywatności

Biuro rachunkowe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Każda zmiana będzie ogłaszana na stronie internetowej biura rachunkowego.

Scroll to Top